Woreczko Meteorites

Jan Woreczko & Wadi

  Google (new window)eBay.com (new window)Meteoritical Bulletin Database (new window)Meteoritical Bulletin Database News (new window)

Meteoryty żelazne – klasyfikacja w obrazach
(Iron meteorites – classification in pictures«

Załącznik 2. Diagramy BOX i DENSITY

 

Diagramy BOX


Diagramy BOX. Diagramy dyskryminacyjne pierwiastków śladowych. Prezentowane tzw. wykresy pudełkowe i wąsy (ang. box and whisker plot) podsumowują rozkład zawartości danego pierwiastka śladowego w poszczególnych grupach meteorytów. Wysokość ramki (kolorowego prostokąta) jest wyznaczona przez 1. i 3. kwartyl, kropka wewnątrz pokazuje wartość średniej. Wąsy pokazują 1,5× wysokość prostokąta (zwanego przedziałem między kwartylami, ang. interquartile range, IQR), co wskazuje oczekiwany zakres danych. Wszelkie dane poza tymi wąsami są uznawane za wartości odstające i oznaczono czarnym kółkiem.

  Na wykresach tych widać doskonale silne różnicowanie grup dla niklu, galu i germanu. Szczególnie skrajnie niską zawartość niklu (Ni) dla grupy IIG, a wysoką dla grupy ataksytów IVB. Wyróżniają się dwie grupy IVA i IVB o najniższych zawartościach galu (Ga) i germanu (Ge) oraz dwie grupy IAB-MG i IAB-sLL charakteryzujące się z kolei najwyższą zawartością tych pierwiastków. Również silnie zróżnicowane są zawartości kobaltu (Co) w grupach. Wyróżniają się tu dwie skrajne grupy: IVA o najniższej zawartości kobaltu i grupa IVB o najwyższej. Dla irydu (Ir) widać, jak bardzo szeroki przedział jego wartości występuje w grupach, wyróżniają się tu dwie grupy IIAB i IIIAB. Co dziwne złoto (Au) ma małą siłę różnicowania (dyskryminacji), a pod wzglądem zawartości tego pierwiastka wyróżnia się tylko grupa IVB! Ale silna dodatnia korelacja zawartości złota z innymi pierwiastkami czyni go ważnym wskaźnikiem przynależności do grup. Widać wyjątkowo niską średnią zawartość miedzi (Cu) w grupie IVB. Dla wolframu (W) widać jego silne własności dyskryminujące. Najniższą jego średnią zawartość mają meteoryty grupy IIG. Również niską mają meteoryty podgrup IAB-sHH, IAB-sHL, IAB-sLH i IAB-sLM. Podobnie duży potencjał dyskryminacyjny tkwi w zawartości platyny (Pt), renu (Re), rutenu (Ru) i antymonu (Sb). Ten ostatni charakteryzuje się dodatkowo wąskimi przedziałami wartości w grupach. Natomiast rod (Rh) ma wyjątkowo małą siłę dyskryminującą.

  (Poszczególne wykresy różnią się ilością analiz (ich liczba # został podana na poszczególnych wykresach), gdyż nie oznacza się wszystkich pierwiastków śladowych dla wszystkich meteorytów. Dla części grup meteorytów brak pomiarów niektórych pierwiastków śladowych.).

 

Diagrams BOX. Trace element discrimination diagrams. The so-called box and whisker plots summarize the distribution of the content of a given trace element in individual meteorite groups. The height of the frame (colored rectangle) is indicated by the 1st and 3rd quartiles. The dot inside shows the mean value. The whiskers show 1.5× the rectangle’s height (the interquartile range, IQR), which indicates the expected range of data. All data, which are not plotted in “the whisker field” are considered as outliers (black circle).

  The graphs show an extreme differentiation in groups based on nickel, gallium, and germanium. Moreover, extremely low nickel (Ni) content for group IIG and high for ataxite group IVB is noted. There are two groups IVA and IVB, with the lowest content of gallium (Ga) and germanium (Ge), while the next two groups IAB-MG and IAB-sLL are with the highest content of the same elements. Cobalt (Co) content vires in different the groups. Two extreme groups are distinguished here: the IVA with the lowest cobalt content and the IVB with the highest one. For iridium (Ir), wide range of its content is visible. Two groups IIAB and IIIAB have the highest amount of Ir. The gold (Au) content has a low power of differentiation (discrimination), where only the IVB group stands out from the all plotted points. The strong positive correlation of gold content vs. other elements makes it an important indicator of the group affinity. The exceptionally low average content of copper (Cu) in group IVB is visible. Strong discriminating properties are visible case of tungsten (W). The IIG group of meteorites have the lowest average W content. Similar situation is noticed in the IAB-sHH, IAB-sHL, IAB-sLH and IAB-sLM groups. High discriminant potential related with the content of platinum (Pt), rhenium (Re), ruthenium (Ru), and antimony (Sb). Additionally, the Sb content is characterized by narrow ranges of values in different groups. In contrast, rhodium (Rh) has extremely low power of discrimination.

  (Individual diagrams are differ in the number of plotted analyses. Not all trace elements are determined for all kind of meteorites. In cases of some group of meteorites, selected trace elements are not measure).

 

Iron meteorites – classification in pictures. Diagram BOX (Diagrams BOX)

 


 

Iron meteorites – classification in pictures. Diagram BOX (Diagrams BOX)

 


 

Iron meteorites – classification in pictures. Diagram BOX (Diagrams BOX)

 

 

Diagramy DENSITY


Diagramy DENSITY. Diagramy dyskryminacyjne pierwiastków śladowych. Prezentowane wykresy PDF (ang. probability density function) oszacowania gęstości rozkładu zawartości danego pierwiastka śladowego w poszczególnych grupach meteorytów. Podobnie jak histogram, podsumowuje się zależność między wartościami parametrów a liczbą wystąpień, ale zamiast częstotliwości podsumowuje się ją jako ciągłą funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Jest to prawdopodobieństwo, że dana zawartość pierwiastka śladowego ma określoną wartość dla poszczególnych grup. Tu podobnie jak na diagramach BOX widać siłę dyskryminacji dla poszczególnych pierwiastków, ale również rozkład ich wartości w grupach oraz na ile są one zwarte.).

 

Diagrams DENSITY. Trace element discrimination diagrams. The presented probability density function (PDF) diagrams show the selected trace element distribution density in individual groups of meteorites. The histogram represents the relationship between the continuous probability density function and the used parameter value. The probability indicates that the exact element content is characterizing the selected meteorite groups. As in the previously shown diagrams BOX, the power of discrimination is visible for selected elements. Moreover, its distribution values in different groups are also visible as well as their compacted character.

 

Iron meteorites – classification in pictures. Diagram DENSITY (Diagrams DENSITY)

 


 

Iron meteorites – classification in pictures. Diagram DENSITY (Diagrams DENSITY)

 


 

Iron meteorites – classification in pictures. Diagram DENSITY (Diagrams DENSITY)

 

 

                                 

Page since: 11 2021

Page update: 2023-03-25 22:38