Iran–Turcja

Iran, Turcja, sierpieñ 1996 rok


HOME || EVENTS || TRAVELS

fot. Wadi & Woreczko


 

Iran–Turcja 1996

Od prawej: Jacek, Agnieszka, Wadi i Woreczko

Wraz z naszymi przyjació³mi z Krakowa Agnieszk¹ i Jackiem, postanowiliœmy pojechaæ na „wyprawê ¿ycia”. Musia³o to byæ miejsce egzotyczne i nie skalane masow¹ turystyk¹. Wbrew pozorom takich miejsc nie ma ju¿ wiele. Ponadto za prawdziw¹ egzotykê p³aci siê prawdziwe pieni¹dze , a my takimi nie dysponowaliœmy. Ale nadarzy³a siê okazja! Porewolucyjny Iran zaczyna³ otwieraæ siê na œwiat oraz, jak przysta³o na kraj trzeciego œwiata, nie by³ on drogi. Czyli all-in-one – egzotyka+dziewiczoœæ+dostêpnoœæ!

Czêœæ pierwsza podró¿y Iran-Turcja.

Przygotowania trwa³y d³ugo. Wizy, bilety, przewodniki i plan pobytu. W miarê postêpów dociera³o do nas, ¿e to naprawdê jest wyprawa ¿ycia. Szykowa³o siê spotkanie z inn¹ kultur¹, obyczajami i przyrod¹.

Wyruszyliœmy któregoœ piêknego sierpniowego dnia autokarem z Krakowa do Stambu³u. Wiêkszoœæ naszych towarzyszy podró¿y to byli ró¿nego kalibru handlarze i drobni biznesmeni , to do Stambu³u jeŸdzi³o siê wówczas po modne ciuchy – kto dziœ pamiêta tureckie swetry . A w drodze powrotnej przywo¿ono ko¿uchy. Po dwóch dniach jazdy dotarliœmy do Stambu³u. I tam zaczê³a siê nasza podró¿ ¿ycia.

(Po blisko 24 latach podczas przymusowego lockdownu spowodowanego pandemi¹ COVID-19, odszuka³em zdjêcia z tamtej podró¿y i nie mog³em sobie odmówiæ by je wszystkie zamieœciæ w internecie. Jest ich za du¿o – wiem – ale to Nasza podró¿ i Nasze wspomnienia, wiêc sorry.)
(U¿ywaliœmy wtedy aparatu Zenit E lub TTL; zdjêcia robiliœmy na bardzo dobrych negatywach Fuji Velvia; po latach oddaliœmy negatywy do skanowania do firmy ProfiLab Experess, gdzie zeskanowano je na skanerze Noritsu Koki QSS-32_33. By³y jeszcze dwa slajdy, ale zdjêcia wysz³y fatalnej jakoœci.)
(Zdjêcia u³o¿one chronologicznie.)

Miejsca:  Doğubayazıt, Turecki Kurdystan  |  Nemrut Dağı  |  Jezioro Wan  |  Kapadocja

 

Turecki Kurdystan

Doğubayazıt, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Wschodni Kurdystan

Opuœciliœmy magiczny Iran i wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ przez wschodni¹ Turcjê do Stambu³u. Przejazd zaj¹³ nam dwa tygodnie i obfitowa³ w wiele atrakcji.

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Ju¿ w Turcji, przy granicy z Iranem w miejscowoœci Doğubayazıt

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Zrobiliœmy sobie wypad do pobliskiego Pa³acu Ishaka Paszy

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Nieprawdopodobne miejsce!

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Ju¿ bez krêpuj¹cych szat

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Pozosta³oœci dawnego przepychu

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Mimo up³ywu lat i postêpuj¹cej degradacji, nadal to budzi zachwyt i podziw

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

Artyœci XVIII i XIX wieku mieli fantazjê i rozmach

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996); fot. Wadi & Woreczko

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Widok w kierunku Doğubayazıt

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Kurdyjskie dzieci

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

W oddali majestatyczny Ararat o wysokoœci g³ównego szczytu 5137 m n.p.m.

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Szczyt Araratu spowity chmurami

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Wadi i Ararat

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Woreczko i Ararat

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Wed³ug Biblii, gdzieœ tam na zboczu Araratu osiad³a po Potopie Arka Noego

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Kurdyjskie kobiety pior¹ce kilimy i dywany w pobliskim jeziorze

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

To dzia³a - wirowanie

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

 

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

Opuszczamy Doğubayazıt, wyruszamy dolmuszem w g³¹b i wg³¹b Wschodniej Turcji

Turecki Kurdystan, Dogubayazit, Ararat, Pa³ac Ishaka Paszy (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996);

D³uga historia... na baga¿e na dachu dolmusza, kierowca umieœci³ jeszcze motocykl (!), a z niego la³a siê benzyna na nasze plecaki

 

Jezioro Wan

 Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Arsemia

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Gdzieœ po drodze z Doğubayazıt do Wan?

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kolory Kurdystanu

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Wadi odczytuje (ze œci¹gawk¹) pismo klinowe

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Dotarliœmy nad jezioro Wan, najbardziej s³one bezodp³ywowe jezioro œwiata oraz najwiêksze sodowe jezioro œwiata

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ormiañski koœció³ z X weku na wyspie Akdamar na jeziorze Wan

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Czêsto w Tureckim Kurdystanie mo¿na napotkaæ takie symbole tureckiej dominacji

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Byæ nad Wan i siê nie wyk¹paæ?

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Muszelki i kamyczki

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Woda ma metaliczny posmak i sprawia wra¿enie t³ustej! Jego pH to 9,8!

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Jezioro Wan ma g³êbokoœæ do 450 m, wiêc trzeba uwa¿aæ

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ruiny zamku Wan

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Zamek w Wan

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ta ziemia kryje skarby kultur i cywilizacji

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Castle Wan

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Jezioro Wan (kurd. Gola Wanê, tur. Van Gölü)

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Zamek w Wan

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Wjazd do tureckiej bazy wojskowej nad jeziorem

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kurdowie

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kurdyjskie kobiety

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Zakupy na bazarze

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

W kawiarni na suku

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Nieprawdopodobne klimaty!

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Nasza obecnoœæ wzbudza³a du¿e zainteresowanie. Podobno w tym czasie w Kurdystanie by³o tylko kilkanaœcioro turystów z Europy, tak twierdzi³ poznany hotelarz

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Dolmusz do Siverek i jego dumny kierowca

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Widok na jedn¹ z zatok Atatürk Reservoir

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

P³yniemy promem przez jedn¹ z odnóg Atatürk Reservoir

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Takie klimaty

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

P³yniemy po spiêtrzonych wodach Eufratu

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Karakuº Tümülüsü (Karakuº oznacza "czarny ptak")

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

K¹pielisko (!) przy Cendere Bridge

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Cendere Bridge

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kahta castle

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Oddzia³ tureckich ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w górach

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Arsemia miasto zbudowane przez Antiocha I

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Tunel (studnia) g³êbokoœci 158 metrów!

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Arsemia Antik Kenti (staro¿ytne miasto Arsemia)

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Najwiêksza (najd³u¿sza) inskrypcja grecka w Anatolii!

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Wadi w tunelu. Nie mieliœmy odwagi zejœæ na dno

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Arsemia - Woreczko, Antioch I i Herkules

Jezioro Wan, Siverek, Arsemia Antik Kenti, Karakuº Tumulus, Kahta castle, Cendere (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Antioch I œciska d³oñ Herkulesa

 

Nemrut Dağı

Nemrut Dağı Milli Parkı

Nemrut Dagi

Nemrut Dağı

Za Wikipedi¹: Nemrut Dağı (góra Nemrut) – jeden z najwy¿szych szczytów le¿¹cego w po³udniowo-wschodniej Turcji pasma Antytauru. Po³o¿ony na 38°20'N i 38°45'E szczyt wznosi siê na wysokoœæ 2134 m n.p.m.
  Nemrut jest jednym z najwa¿niejszych stanowisk archeologicznych zwi¹zanych z kultur¹ póŸnego okresu hellenistycznego, jednak sama eponimiczna nazwa tego miejsca pochodzi z krêgu kultury Mezopotamii III tysi¹clecia p.n.e. i wywodzi siê od legendarnego Nemroda.
  Rangê tego miejsca wyznaczy³ najlepiej zachowany zespó³ œwi¹tynno-sepulkralny tzw. hierotezjon (gr. hierothesion lub hierotheseion) zbudowany przez króla Kommageny Antiocha I Theosa Dikajosa Epifanesa Filoromajosa Filhellena ok. r. 62 p.n.e. Kompleks sk³ada siê z tumulusa (kurhanu) o wysokoœci 50 metrów, usypanego z drobnych od³amków skalnych oraz trzech tarasów, które przylegaj¹ do tumulusa od wschodu, pó³nocy i zachodu. Ka¿dy taras ozdobiony jest grup¹ piêciu monumentalnych (8 m wysokoœci) rzeŸb przedstawiaj¹cych samego Antiocha jak i jego „braci i siostry” – bogów synkretycznego panteonu persko-greckiego. Wszystkie postacie przedstawiono w strojach typowych dla I wieku p.n.e. na tych terenach, a ka¿dy pos¹g opatrzony jest objaœniaj¹c¹ inskrypcj¹. Do ka¿dego z tarasów prowadzi³a niegdyœ osobna Droga Procesyjna, a ca³oœæ by³a „chroniona” przez liczne pos¹gi lwów i or³ów. Podstawê tumulusa oraz coko³y pos¹gów obiega³ monumentalny fryz przedstawiaj¹cy rzeczywistych i mitycznych przodków króla.
  Znany przez ca³e wieki jedynie okolicznym pasterzom kompleks zosta³ ponownie odkryty w 1881 przez niemieckiego in¿yniera Karla Sestera. Dwie niezale¿ne komisje, które w koñcu XIX wieku bada³y ruiny Nemrut przedstawi³y su³tanowi raporty, z których wiemy, ¿e w tym czasie wiêkszoœæ pos¹gów by³a nienaruszona. G³owy wszystkich pos¹gów s¹ obecnie zwalone, co jest najprawdopodobniej skutkiem silnego trzêsienia ziemi.

  Wow!

Nemrut Dagi

Zachodni taras: g³owa bogini Kommagene (Tyche)

Nemrut Dagi

Taras zachodni: g³owa Apollo/Mitra/Helios/Hermes

Nemrut Dagi

Zd¹¿yliœmy, s³oñce jeszcze nie zasz³o

Nemrut Dagi

Zachodni taras: g³owa perskiego Boga Or³a

Nemrut Dagi

Taras zachodni: Zeus Oromasdes

Nemrut Dagi

Wietrzej¹cy marmur

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

Taras zachodni: orze³ i lew z piaskowca

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

S³oñce zachodzi...

Nemrut Dagi

,,,i zasz³o

Nemrut Dagi

A my jeszcze nie potrafiliœmy opuœciæ tego magicznego miejsca

Nemrut Dagi

Taras wschodni: trony

Nemrut Dagi

Kultowe zdjêcie.
Taras zachodni: g³owa lwa

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

Po zachodzie s³oñca zrobi³o siê naprawdê zimno

Nemrut Dagi

 

Nemrut Dagi

Opuszczamy Kurdystan, jedziemy do Kapadocji

 

Kapadocja

Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum

Nasza wizyta w Kapadocji dwa lata wczeœniej.

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Po dwóch latach, znowu w magicznej Kapadocji

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Wnêtrze jednego z wielu koœcio³ów wykutych w skale

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Œredniowieczni artyœci nie przestaj¹ zachwycaæ

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996), Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Na horyzoncie Uçhisar

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kapadocja nieustaj¹co zachwyca i zadziwia

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kolejny koœció³...

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

...wiele z nich le¿y poza uczêszczanymi szlakami turystycznymi

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

To nie to o czym wszyscy pomyœleli

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

To nie z³udzenie optyczne

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Wejœcie do jednej z wielu magicznych dolin

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ponownie widok na Uçhisar

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kolejna dolina...

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

...a w niej kolejny koœció³

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Czasami w dolinach mo¿na by³o napotkaæ ma³¹, spontaniczn¹ restauracjê, gdzie podawali zimne napoje!

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Czasami trzeba by³o siê wspinaæ

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ukryte w dolinie gospodarstwo, tu te¿ mo¿na by³a kupiæ coœ do picia

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

NATURA RzeŸbiarka

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

NATURA Ogrodniczka

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Œwiadectwo CZ£OWIEKA

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Z braku okiennic...

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

...ozdoba

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

U podnó¿a Nevºehir

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

W drodze do Nevºehir

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Podziemne miasto Derinkuyu lub Kaymakli (nie pamietam)

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Kunszt œredniowiecznych artystów

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Sympatyczny mieszkaniec Kapadocji i jego osio³ek

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Okolice Zelve

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Chwila wytchnienie od upa³u i wra¿eñ

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Jaszczurka wygrzewa siê w s³oñcu

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Monumentalna dolina...

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ukrytych w ska³ach koœcio³ów i kaplic s¹ w Kapadocji setki

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Mo¿e jakiœ tradycyjny kilim?

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Byæ w Turcji i nie zajrzeæ do sklepu z dywanami?

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Galeria fallusów

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Z innej perspektywy

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Nie mo¿na siê oprzeæ skojarzeniom

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ca³a armia

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

 

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Flora

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Ostatnie chwile w Kapadocji

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

Pora po¿egnaæ egzotyczn¹ Turcjê...

Kapadocja, Uçhisar, Göreme, Zelwe, Nevºehir, Derinkuyu, Kaymakli, Ürgüp, Göreme Open Air Museum (Wyprawa do Iranu i Turcji, 1996)

...i wracaæ do domu, do Polski

 

W Turcji byliœmy wiele, wiele, wiele razy. To magiczny i piêkny kraj!

Jeszcze dwa slajdy ze zdjêciami z wyjazdu, ale wysz³y one fatalnej jakoœci: addendum
Linki: Turcja-w-sanda³ach


HOME || EVENTS || TRAVELS

fot. Wadi & Woreczko