Lepidokrokit
(lepidocrocite«

 

gamma-FeOOH (γ-FeOOH) – minerał z gromady wodorotlenków. Stosunkowo pospolity, lecz słabiej rozpowszechniony od goethytu. Nazwa pochodzi z greckiego od słów gr. lepis (łuska listek) i gr. chrochis (włókno, nić) i nawiązuje do pokroju kryształów tego minerału. Ma identyczny skład jak goethyt, lecz nieco inną strukturę. Stanowi ważny składnik limonitu. Jest kruchy i przeświecający. Zwykle wykształca niewielkie kryształy, najczęściej w formie szczotek krystalicznych. Często tworzy pseudomorfozy po pirycie, hematycie i magnetycie.

  Występuje w meteorytach – minerał wtórny, produkt wietrzenia żelaza i jego minerałów.

Lepidokrokit (lepidocrocite) (Gurdziel, Karwowski)

Szczotka lepidokrokitu w zwietrzałej części meteorytu (silnie zwietrzały meteoryt Morasko, obraz BSE).

Źródła (sources)


Karwowski Łukasz, Gurdziel Agnieszka, Weathering processes of Morasko and Pułtusk meteorites, poster z konferencji PTMet.

 

                                 

Page since: 2011-03

Page update: 2015-09-22 16:21